جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 131
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سورگوم

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر سورگوم ارقام اسپیدفید و منصور اقدام نماید.  لذا از کلیه شركتهاي حائز شرایط دعوت بعمل می اید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23، درخواست كتبي خود بانضمام فرم تكميل شده متقاضيان فناوري و سایر مدارک مورد لزوم را به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این خصوص با دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


​مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

​فرم شرکتهای متقاضي فناوری

6.1.8.0
V6.1.8.0