جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 173
واگذاری دانش فنی تولید و تكثیر بذرهیبرید ذرت ارقام KSC703 ، KSC704، KSC705

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری دانش فنی تولید و تکثیر بذرهیبرید ذرت ارقام KSC703 ، KSC704،  KSC705 اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25، درخواست کتبی خود بانضمام فرم تکمیل شده متقاضیان فناوری و سایر مدارک مورد لزوم را به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این خصوص با دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


​مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

​فرم شرکتهای متقاضي فناوری

6.1.8.0
V6.1.8.0