يکشنبه, 4 مهر 1400
  • تعداد بازدید : 263
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سورگوم، ارزن، شبدر و یونجه
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام سورگوم، ارزن، شبدر و یونجه 

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر 
سورگوم دانه ای رقم فومن، ارزن معمولی پیشاهنگ، ارزن دم روباهی باستان، ارزن مرواریدی مهران، شبدر لاکی البرز1، شبدر قرمز نسیم، شبدر ایرانی عطار، شبدر ایرانی پارس، یونجه گرمسیری رقم امید و یونجه سردسیری رقم آذر به شركتهاي واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست كتبي خود را بانضمام فرم تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.


5.7.12.0
V5.7.12.0