چهارشنبه, 12 آذر 1399
  • تعداد بازدید : 466
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا قرمز و سفید
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام لوبیا قرمز و سفید

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر لوبیا قرمز ارقام افق و دادفر و لوبیا سفید رقم درسا به شركتهاي واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست كتبي خود را بانضمام فرم تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/11/26 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.
مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

5.7.12.0
V5.7.12.0