جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 101
بازدید از مزارع تحقیقاتی مركز تحقیقات آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی
بازدید رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و رئیس بخش تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات آبی موسسه از مزارع تحقیقاتی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

بازدید از طرحهای ارزیابی عملکرد و پایداری ارقام و لاین های گندم نان زمستانه و بینابین و کلون های امید بخش و توده های مادری سیر ایرانی به اتفاق رئیس و اعضای هیات علمی و محققین مرکز تحقیقات استان مرکزی 

photo_2024-06-12_12-40-27.jpg

6.1.8.0
V6.1.8.0